Solvento Consulting

Gerencia de Riscos

Identificar el Mapa de Riscos de la Corredoria 

Riscos del Corredor d’Assegurances

Has pensat en els riscos del teu propi negoci?

La mediació es centra mes en el possibles riscos del seus clients, sense tenir en compta en ocasions els propis de la seva activitat. 
Solvento Consulting, posa a disposició de les corredories la elaboració d’un mapa de riscos aplicat a la teva activitat. Així com l'evaluació de impacte en cumpliment al RGPD.
Amb l’objectiu de identificar – analitzar – avaluar i solucionar els diferents riscos que contenen cada un d’aquests grups: 
 

  • Estratègic: Els associats a la presa de desicions de la direcció i que afectan a l’organització i disciplines de treball i mercat. (Plans de continuïtat, fusions, adquisicions de carteres)
 
  • Operacional: Afectes a totes les activitats diàries, RRHH, tecnològics, materials, tant interns com externs. (Gestió de crisis, Ciberriscos)
 
  • Financer: Aquells que neixen sobre les desviacions en els objectius econòmics de l’organització (Perdua de clients, revisió sobre previsions de creixement) 
 
  • Jurídic: Afectes al marc legal aplicable, propis de l’activitat i que deriven en incompliment (En especial atenció al Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades i a la futura Llei de Distribució en Assegurances i Reassegurances Privades)
 
La mediació d’assegurances, no està exempta dels programes de Gerència de Riscos que se apliquen a d’altres sectors. Ha de ser exemple amb el que promou als seus propis clients.
 
“La millor previsió per als clients, comença en el propi negoci”
 
Descarrega el pdf per mes informació

Els nostres serveis de consultoria per a corredors d’assegurances es centra en els següents pilars:
 
  • Identificar los riscos interns i externs de la corredoria.
  • Analitzar-los conforme a la seva possible freqüència
  • Avaluar-los conforme a la seva possible impacte
  • Aplicar las mesures de control i correcció propis a cada risc
  • Implementar la cultura del risc a la corredoria (Direcció- Comercials / Auxiliars – Administració)

Garantir la tranquil·litat en la successió del negoci.